KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY za více než půl století své existence vychovala tisíce kvalifikovaných učitelů hudební výchovy pro všechny stupně škol. Mezi pedagogy i absolventy tohoto pracoviště figuruje řada osobností mezinárodního vědeckého, uměleckého a pedagogického významu.

V bakalářském studiu je nabízen obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, v navazujícím magisterském stupni pak Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy. K dispozici je rovněž studium v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika. V oboru Hudební výchova je také akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Studijní programy učitelství jsou koncipovány s cílem připravit budoucí učitele pro plně kvalifikovanou výuku a vybavit je nejen teoretickými vědomostmi, ale i praktickými hudebními dovednostmi, jež jsou výchozím předpokladem tvořivého a atraktivního pojetí hudební výchovy. Katedra také klade důraz na formování digitální a technické gramotnosti, a to jak nabídkou předmětů k hudebnímu softwaru a multimediálním prostředkům, tak i účastí na národních projektech a výzkumech.

Studentům se v průběhu studia dostává školení v celé řadě hudebních odvětví, od harmonie, dějin hudby, sbormistrovství, nástrojové hry či hlasové výchovy až po hudební pedagogiku, didaktiku a estetiku, multimediální počítačové aplikace, populární hudbu a mnoho dalších umělecky a pedagogicky zaměřených předmětůPři katedře pracuje komorní orchestr Collegium musicumpěvecké sbory s celouniverzitní působností a také cimbálový soubor MUNIcimbal (vedoucí/dirigenti/sbormistři: Eduard Tomaštík, Jan Ocetek, František Ostrý, Markéta Musilová, Adéla Jurčíková).

Významnou aktivitou katedry jsou od r. 1965 pravidelné mezinárodní hudebněpedagogické konference MUSICA VIVA IN SCHOLA. Jsou pořádány ve spolupráci s Českou hudební společností, volně navazují na aktivity ISME (International Society for Music Education) a tematicky akcentují vždy aktuální okruhy problémů hudební výchovy v posledních desetiletích. Vědecká, odborná a publikační aktivita pracovníků katedry je vedle tvorby studijních textů, učebnic a monografií zaměřena zejména do okruhu problémů současné hudebně-vzdělávací praxe, hudební sociologie, estetiky, sémiotiky, etnomuzikologie, provozovací praxe staré hudby, českých kantorů, filmové hudby a moderních technologií. Prostřednictvím konkrétních empirických výzkumů v celé oblasti hudební výchovy a hudební kultury usiluje o zachycení dynamiky proměn sociálních funkcí hudby v současném světě a životě mladého člověka (Bedřich Crha, Blanka Knopová, Judita Kučerová, Marek Sedláček ad.).

Katedra spolupracuje s význačnými společnostmi, jako je výše zmíněná Česká hudební společnost, EAS (European Association for Music in Schools) spolu se Společností pro hudební výchovu ČR Klubem didaktiků hudební výchovy.

Mezinárodní angažovanost katedry je vedle spolupráce se spřátelenými univerzitami posilována pořádáním přednášek na zahraničních univerzitách, interpretačních kurzů a soutěží a především účastí katedry na mezinárodních projektech (Arts Without Limits, Musik kreativ+ a další).

Profil katedry je významně dotvářen bohatou uměleckou činností pedagogického sboru i studentů. Je zaměřena na kompozici a interpretaci soudobé hudby (Michal Košut – kompozice, Petr Hala – kompozice, klavír), na autentickou interpretaci staré hudby (Vladimír Richter – zpěv, Eduard Tomaštík – zpěv, dirigování), tvorbu z oblasti populární, rockové a filmové hudby (Marek Olbrzymek, Ondřej Musil), operní zpěv (Marie Kábelová, Daniela Taylor, Marek Olbrzymek, Ondřej Musil) i na další oblasti instrumentální hry (Lenka Kučerová – klavír, Eduard Tomaštík – cimbál, Ondřej Musil – kytara) včetně koncertní korepetice (Petr Hala, Judita Kučerová, Lenka Kučerová). Bilance tvůrčích činů a umělecké interpretace zahrnuje např. účast na prestižních festivalech v ČR (Pražské jaro), v zahraničí (Bach Tage Hamburg), spolupráci s Národním divadlem Brno, Janáčkovou akademií múzických umění, rozhlasem a televizí u nás i v řadě evropských zemí či významnými vydavatelstvími (Supraphon, Arta). Členové katedry svoji erudici uplatňují také v rámci hudební publicistiky (KlasikaPlus, OperaPlus, Hudební rozhledy).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info