Výběr nejnovějších publikací Katedry hudební výchovy a spoluautorských děl

MUSIL, Ondřej a Petr HALA, ed. Musica viva in schola XXVII.: Sborník konferenčních příspěvků. Brno: MUNI Press, 2021, 165 s. ISBN 978-80-280-0028-8. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021

Ke stažení: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2147

ANOTACE:

Sborník příspěvků z jubilejní 30. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola navazuje na tradici vydávání konferenčních textů MVIS z minulých let. Příspěvky reagují na aktuální problémy hudební výchovy a oblasti umění a kultury, včetně moderních přístupů ve vzdělávání a výzkumných projektů. Aktuální ročník zaměřuje svoji pozornost vedle uvedeného také na oblast hudebních tradic v hudebním vzdělávání. Mezi autory se objevují jak vědečtí a akademičtí pracovníci, tak i hudební didaktikové, odborníci z praxe a zástupci národních a mezinárodních hudebně výchovných společností.

KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1. vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-210-9639-4.

ANOTACE:

Předkládaná publikace přináší poznatky o kulturněhistorickém vývoji festivalu, dramaturgické koncepci, složení umělců, povaze koncertních nástrojů atd. První kapitola obsahuje průřez 40letou historií festivalu (Judita Kučerová). Na historickou studii navazují 3 kapitoly, zahrnující nejdříve osobní vzpomínky a zkušenosti současné dramaturgyně a organizátorky festivalu Hany Bartošové. Úvahou o poslání varhaníka jako koncertního umělce přispěla zakladatelka varhanního festivalu prof. Alena Veselá, někdejší rektorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a dosud koncertně činná varhanice. Kapitolu o koncertních varhanách, na nichž jsou jednotlivé hudební večery pořádány, připravil P. Jan Martin Bejček, OSB. Poslední část kolektivní monografie tvoří přehledy o koncertech uskutečněných od prvních ročníků festivalu (Hana Bartošová), dále v období, kdy nad Brněnským varhanním festivalem převzal uměleckou a finanční záštitu Klub moravských skladatelů (Marek Sedláček) a přehled o mimobrněnských koncertech (Hana Bartošová). Text má pramennou povahu, autoři vycházejí z dochovaných písemných dokumentů a rozhovorů s pamětníky i realizátory festivalu.

KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9.

Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1625

ANOTACE:

Monografie prezentuje výsledky výzkumného projektu z roku 2018, uskutečněného v rámci specifického výzkumu. Na jeho realizaci se podíleli převážně studenti doktorského studijního programu a akademičtí pracovníci Katedry hudební výchovy. Pozornost byla zaměřena na aplikaci lidové hudby do hudební výchovy na ZŠ a SŠ.

KUČEROVÁ, Judita, et al. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1.

Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1156

ANOTACE:

Monografie prezentuje výsledky výzkumného projektu, který v roce 2018 uskutečnil tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s cílem zachytit současný stav hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách v České republice. Informace byly získány dotazníkovým šetřením u učitelů i žáků ZUŠ. Dotýkaly se hudebnědidaktické problematiky, vyučovacích metod, prostředků a materiálů používaných ve výuce, včetně moderních multimediálních technologií. Byla uskutečněna rovněž sonda do okruhu hudebněteoretických znalostí žáků. Výzkum byl uskutečněn s cílem získat podklady pro další zefektivňování výuky v předmětu hudební nauka v ZUŠ.

KOŠUT, Michal, et al. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4.

Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/992

ANOTACE:

Monografie prezentuje výsledky výzkumu, který v roce 2017 provedl tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s cílem zmapovat současný stav hudební výchovy na základních a středních školách v České republice vzhledem k využívání nových médií, moderních multimediálních technologií jako prostředku k zefektivnění vlastního hudebně výchovného procesu. Přihlíží též k výsledkům obdobně zaměřených výzkumů, které byly realizovány týmž pracovištěm v letech 2010 a 2011.

SEDLÁČEK, Marek (ed.). Music Education – Terra Cognita? Brno: Masarykova univerzita, 2016. 115 p. ISBN 978-80-210-8443-8. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/me_terra_cognita.pdf

ANOTACE:

The proceedings contain full-text papers presented in the sub-section of the 28th international music teacher conference MUSICA VIVA IN SCHOLA organized by the Department of Music, the Faculty of Education, Masaryk University in Brno (the Czech Republic) on the 18–19th October 2016. The proceedings contain the historical, the philosophical-aesthetical, and musical-sociological studies focusing on the current issues of music education, contemporary art music, and the music preferences of the youth.

SEDLÁČEK, Marek (ed.). Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 p. ISBN 978-80-210-8108-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/youth_music_preferences_as_music_education_issues.pdf

ANOTACE:

The proceedings contain full-text papers presented at the conference on music education entitled „Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue“ organized by the Department of Music, the Faculty of Education, Masaryk University in Brno (CZ) on the 2nd of December 2015. The papers are focused on the problems of music preferences of young people as an important starting point for the current and future school music education. The authors theoretically reflect on the partial results of the extensive nationwide and worldwide empirical researches conducted by a team of academic staff and doctoral students of the above mentioned Department of Music in 2012–2015, especially research „Music Attitudes of University Students to the Contemporary Art Music“ (MUNI/A/1309/2014).

CRHA, Bedřich, Radka BINDEROVÁ, Šárka VAŇKOVÁ and Marek SEDLÁČEK. Research on the Musical Preferences of University Students in Member Countries of the ISME. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 p. ISBN 978-80-210-7560-3.

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/publikace/vyzkum_hudebni_preference_isme.pdf

ANOTACE:

The publication provides a detailed analysis, comparison, interpretation, and conclusion of the results of the extensive research on musical preferences of university students in member countries of the world involved in the program of the global organization dealing with issues of music education, International Society for Music Education (ISME). The research was conducted by the Department of Music, Faculty of Education at Masaryk University in 2014.

CRHA, Bedřich a kol. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže v Evropě a České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 86 s. ISBN 978-80-210-6633-5.

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/publikace/vyzkum_hudebni_preference_eu.pdf

ANOTACE:

V předkládané monografii vydané elektronicky kolektiv autorů (doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc., Mgr. Šárka Vaňková, Mgr. Radka Binderová, MgA. Marek Olbrzymek, Mgr. Markéta Prudíková, Mgr. Lucie Sochorová, Mgr. Kateřina Šrámková a PhDr. Marek Sedláček, Ph. D.) teoreticky reflektuje výsledky rozsáhlého sociologického empirického výzkumu (MUNI/A/0711/2012), který v roce 2013 provedl výzkumný tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autoři textu zkoumají hudební preference hudby artificiální a nonartificiální u vysokoškolských studentů ve vybraných dvaceti státech EU hudby a výsledky srovnávají se stavem v ČR podle minulých výzkumů (MUNI/A/0885/2011).

SEDLÁČEK, Marek (ed.). Topical Issues of Contemporary Music Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 123 p. ISBN 978-80-210-6102-6.

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/topical_issues_of_contemporary_m_e.pdf

DOI: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012

ANOTACE:

The proceedings contain full-text papers presented in the sub-section of the XXVI. international music teacher conference MUSICA VIVA IN SCHOLA organized by the Department of Music, the Faculty of Education, Masaryk University in Brno (the Czech Republic) on 16–18th October 2012.

The studies of the partial conference section entitled „Topical Issues of Contemporary Music Education“regarding the current problems of the Czech and European music education in historical contexts, as well as theoretically reflect on the partial results of the extensive nationwide empirical researches conducted by a team of academic workers and doctoral students of the above mentioned Department of Music in 2010-2012 – Research on the Use of Multimedia Technologies in Music Education at Elementary Schools of the Czech Republic (MUNI/A/1025/2009), Research on the Use of Multimedia Technologies in Music Education at Secondary Schools of the Czech Republic (MUNI/A/1022/2010) and especially Music Preferences of the University Students in the Czech Republic (MUNI/A/0885/2011).

SEDLÁČEK, Marek (ed.). The Multimedia Technologies Applications in Music Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 90 p. ISBN 978-80-210-5392-2.

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/multimedia_technologies_applications.pdf

ANOTACE:

Proceedings of papers presented at the XXV. music teacher conference MUSICA VIVA IN SCHOLA organized by the Department of Music, Faculty of Education of Masaryk University, on 19–21 October 2010 in Brno, the Czech Republic. The main theme of the conference „The Use of Multimedia Technology in Music Education“ was based on the research project MUNI/A/1025/2009 conducted by the Department of Music mentioned above. These monothematic conference proceedings present mainly the results of this extensive nationwide empirical research on the use of multimedia problems in music education at primary schools in the Czech Republic and on the basis of that research indirectly maps the state of current music education in Czech Republic.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info