Národní a mezinárodní projekty

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Projekt navazuje na STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Během realizace projektu proběhne analýza projektů OPVK, dále proběhne návrh koncepce na změnu RVP digitální gramotnosti jak pro předškolní vzdělávání, tak i napříč všemi stupni ZŠ a SŠ a všemi předměty. V další části se tato koncepce bude pilotně ověřovat na školách. Nedílnou součástí výzvy je popularizace digitální gramotnosti pro učitele, ředitele, rodiče, širší veřejnost a zřizovatele škol.


Odpovědná osoba: PhDr. Tomáš Jeřábek Ph.D. 

Více informací o projektu:  

 

Musik kreativ+

Mezinárodní projekt Musik kreativ+ (Erasmus+)

Podpora kreativity a podnikavosti prostřednictvím hudby, uměleckého vystupování a kulturní spolupráce

Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit


  • Kód projektu: VG-SPS-BW-14-001601-3
  • Období řešení: 9/2014 – 8/2017
  • Investor: Evropská unie
  • Pracoviště MU: Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
  • Řešitel na MU: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Obsahem projektu je podpora kreativity v oblasti hudební výchovy na základních a středních školách, a to na bázi spolupráce mezi univerzitami, hudebními tělesy a školami. Projekt zahrnuje činnosti v oblasti artificiální i nonartificiální hudby v podmínkách školní výchovy. Počítá s propojením potřeb školní mládeže, působností profesionálních či poloprofesionálních hudebních souborů a s multikulturními projevy. Hlavním cílem je motivovat žáky k zájmu o hudbu prostřednictvím vlastních tvořivých aktivit, opírajících se o živé hudební projevy umělců z oblasti různých hudebních žánrů a období. V centru pozornosti tvůrců projektu je snaha o zvýšení potenciálu kreativity a podnikavosti v oblasti uměleckého hudebního života. Projekt je založen na spolupráci 4 partnerských zemí: Německa, Francie, Maďarska a České republiky. Každá země je zastoupena univerzitním pracovištěm, vybraným hudebním souborem a základní nebo střední školou.

Více informací o projektu:  

Stáže a pobyty Erasmus+

Bez popisku

1. ERASMUS+

  • University Szeged (Maďarsko)
  • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (Slovensko)
  • Conservatory Campobasso (Itálie)

Přihlášku ke studiu programu Erasmus+ mohou podávat studenti od 2. ročníku bakalářského studia.

Studium na Konzervatoři v Campobasso doporučujeme studentům specializace Hra na klavír nebo Sólový zpěv.

Studium na Univerzitě v Szegedu a UKF v Nitře doporučujeme studentům bez ohledu na studijní program.

Studenti přikládají k přihlášce motivační dopis a jazykový certifikát pro komunikaci v angličtině nebo němčině (popř. jiný doklad o studiu jazyka). Pro studium v Itálii doporučujeme alespoň základní znalost italštiny.

Oborovým koordinátorem a kontaktní osobou pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ je prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (kucerova@ped.muni.cz)

Stránky Informačního systému Centra zahraniční spolupráce zde: ISOIS.OIS.MUNI.CZ


2. DALŠÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ A STÁŽÍ

http://www.ped-international.cz/

http://www.ped.muni.cz/mobilita-studentu-a-zamestnancu

https://dosveta.muni.cz/?gclid=CLTQ79ru4dUCFbUK0wodLw4LkA#moreSection

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info