Bakalářské studium

Bakalářské studium (obor HV)

O programu

Bakalářské studium je na Katedře hudební výchovy realizováno v rámci studijního programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Student si vždy volí kombinaci s dalším programem, a to s preferencí hlavního (major) a vedlejšího (minor) programu.

Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Titul: Bc.


V souladu s hudebně teoretickými poznatky z oblasti hudební teorie, dějin hudby či harmonie se budete věnovat prohlubování svých schopností v rámci praktických disciplín jako je hra na nástroj, hlasová výchova, nebo dirigování sboru.

Dále získáte základní dovednosti při práci s informačními systémy, spjatými s hudební notografií a zpracováním zvuku. Všechny odborné vědomosti a dovednosti si vyzkoušíte při aplikaci na potřeby pedagogické praxe v rámci didaktických praktik hudební výchovy.

Získané základní poznatky a dovednosti v oboru budete schopni uplatňovat v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Můžete pracovat jako asistent/ka pedagoga, instruktor/ka ve střediscích volného času, vychovatel/ka v domovech mládeže, družinách či různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Díky řadě praktických předmětů najdete uplatnění i v dalších oborech.

Čekají vás přednášky od erudovaných akademických pracovníků, činných ve vědecké i umělecké oblasti, práce v hudebních a multimediálních učebnách a průběžná praxe v základních školách. Můžete rovněž využít možnosti zpívat nebo hrát v univerzitních a fakultních uměleckých souborech.

Už během studia se můžete zapojit do aktuálních tuzemských i zahraničních uměleckých a pedagogických projektů, výzkumů a soutěží. Můžete využít nabídek ke studijním pobytům v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a jiných typů studia.

V průběhu studia vykonáte reflektovanou pedagogickou praxi ve formě individuálního doučování žáka nebo asistování učiteli ve škole. Svou praxi můžete zaměřit také na výchovné činnosti ve škole, například ve školním klubu nebo ve školní družině, případně v jiné instituci.

Studijní katalog (přijetí od 2022) Studijní katalog (přijetí 2019-22) Zjistit více

Přijímací řízení

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

kód programu: B-SPE HV3S
Požadavky k přijímací talentové zkoušce z hudební výchovy

Cílem zkoušky je ověřit úroveň všeobecného přehledu uchazeče o současném hudebním dění, základní znalosti z hudební nauky (např. J. Kofroň: Učebnice harmonie, kap. 1–3) a orientační přehled v oblasti dějin hudby.

Vědomosti a dovednosti uchazeče by měly odpovídat přibližně úrovni 1. cyklu ZUŠ. Předpokladem přijetí je prokazatelný zájem uchazeče o zvolený obor.

Je-li uchazeč držitelem diplomu s umístěním od 1. do 3. místa v okresních a vyšších kolech soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášených MŠMT v oborech hra na klavír, hra na housle nebo zpěv, může mu být talentová zkouška prominuta.

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z hudební výchovy a zvolil-li jako hlavní studijní plán program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů. Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy v souladu s článkem 3.2: Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.


Praktické požadavky


1) Intonace a rytmus

Schopnost hlasové reprodukce předehraných tónů, základní sluchová orientace v durových a mollových stupnicích a akordech, zopakování rytmických útvarů tleskáním.

2) Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možné zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

3) Hra na nástroj (uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů)

Hra na klavír
- libovolná durová nebo mollová stupnice + odpovídající rozložený akord
- dvě přednesové skladby dle vlastního výběru
- dvě lidové nebo umělé písně s vlastním doprovodem.

Hra na housle
- libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord
- dvě přednesové skladby dle vlastního výběru
- violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru

Hodnocení přijímací zkoušky

Každé součásti z praktické části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů, teoretické části hodnocení 0–10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů. Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná. Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

PDF ke stažení

Semestrální přehrávky
POVINNĚ VOLITELNÉ SKLADBY PRO SEMESTRÁLNÍ PŘEHRÁVKU
2. semestr - Hra na nástroj 2
 • Ludwig van Beethoven - Sonatina č. 37 G dur, Anh. 5, No. 1

PDF ke stažení

nebo

 • Johann Sebastian Bach - Preludium č. 8 F dur, BWV 927

PDF ke stažení


4. semestr - Hra na nástroj 4
 • Robert Schumann - Album pro mládež, op. 68
  • student vybírá jednu ze tří skladeb:
   1. Ubohý sirotek / Armes Waisenkind
   2. Lovecká / Jägerliedchen
   3. Veselý rolník při návratu z práce / Fröhlicher Landmann von der Arbeit zurückkehrend

PDF ke stažení

nebo

 • Fryderyk Chopin - 24 Preludií, op. 28
  • student vybírá pouze jedno preludium

PDF ke stažení

Státní závěrečné zkoušky

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

kód oboru: B-SPE HV3S
Tematické okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce z hudební výchovy


Státní zkouška sestává z části praktické, ve které student prokazuje dovednosti z oblasti hry na nástroj a hlasové výchovy, a teoretické, kde odpovídá na 2 otázky (jedna z oblasti A, jedna z B). Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce (je-li zadána).


Praktická část


1) Hra na nástroj a hlasová výchova
- přednesová skladba libovolného stylového období v trvání minimálně 4 minut
- praktické provedení diatonické modulace
- pěvecká realizace tří připravených lidových písní s vlastním nástrojovým doprovodem
- transpozice do všech tónin odpovídajícího tónorodu
- nejméně jedna píseň musí být vícehlasá
- u vícehlasé písně je vyžadována pěvecká znalost všech hlasů


2) Sbormistrovství
- základní dirigentská technika a s ní související pojmy (postavení, příprava, zdvih, nástupy a závěry na různých dobách taktu, dělení, lomení, předtaktí, taktovací schémata od dvou do sedmi, tempové, dynamické a výrazové odlišnosti)
- partitury:

 • B. Smetana: Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky, Západ slunce
 • L. Janáček: Ondraš, Ondraš!, Na tych fojtovych łukach, Pan Buh vam zapłať!

- posluchač prokáže schopnost orientace v uvedených partiturách po stránce formální, harmonické, výrazové, pěvecké a instrumentální (zpěv a hra partů) a dirigentské (za doprovodu klavíru).


Didaktická část

Činnostní pojetí HV na ZŠ a SŠ

- vokální činnosti

- instrumentální činnosti

- hudebně pohybové činnosti

- poslechové činnosti


Teoretická část


A. DĚJINY HUDBY

1) Hudba v českých zemích od nejstarších památek do r. 1620
2) Hudba českého baroka
3) Hudba evropského baroka
4) Raný romantismus
5) Novoromantismus
6) Klasicko-romantická syntéza
7) Pozdní romantismus
8) Národní školy
9) Romantismus v české hudbě
10) Vznik hudebního klasicismu, vídeňský klasicismus
11) Hudební klasicismus v Českých zemích
12) Parametr barvy v hudbě 20. století
13) Neo-styly a jejich principy, hlavní představitelé
14) Impresionismus
15) Dodekafonie, serialismus, postserialismus a postmoderna
16) Česká hudba 20. a 21. století

B. HUDEBNÍ TEORIE

1) Vývoj a systém stupnic
2) Akordy z hlediska akordiky
3) Modulace
4) Chromatické akordy v systému funkční harmonie
5) Systematika a stručná charakteristika jednotlivých skupin hudebních nástrojů
6) Hudební formy od gregoriánského chorálu po moteto
7) Hudební formy renesance a baroka
8) Hudební formy od klasicismu po dnešek


Doporučená literatura

 • BÁRTOVÁ, Jindřiška, Miloš SCHNIERER a Věra ZOUHAROVÁ. Dějiny hudby. 2. rev., dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1992. 64 s. ISBN 8070400609.
 • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1.
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby [Černušák, 1974]. 5. dopl. vyd. v Pantonu 3. Praha: Panton, 1974. 526 s.
 • EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantizmu. Bratislava: OPUS, 1989. ISBN 80-7093-003-9.
 • GRIGOVÁ, Věra. Všeobecná hudební nauka. 2. upr. vyd. Olomouc: Alda, 2001. 225 s. ISBN 80-85600-46-3.
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2005. 167 s. ISBN 8024905248.
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.
 • NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. [2. vyd., upr. a dopl.]. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 8072201433.
 • SEDLÁK, František a Rudolf SIEBR. Didaktika hudební výchovy 1: na prvním stupni základní školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. ISBN 80-7275-021-6.
 • Slovník české hudební kultury. Edited by Jiří Fukač - Jiří Vysloužil - Petr Macek. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462 9.
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.
 • ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Praha: Votobia, 2002. 409 s. ISBN 8072201263.
 • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky [Zenkl, 1986]. 4. vyd. Praha: Supraphon, 1986. 197 s.

PDF ke stažení


Pedagogicko-psychologický modul státních závěrečných zkoušek

Zjistit více

Závěrečné práce

1. OFICIÁLNÍ FORMÁLNÍ, OBSAHOVÉ A DALŠÍ REALIZAČNÍ POKYNY PRO PSANÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍ

 • Pokyn děkana č. 1/2015 k realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
  [ve znění účinném od 1. 6. 2022] – dokument PDF
 • Projekt závěrečné bakalářské práce – dokument Word
  • Pokyny k vyplnění a manipulaci s projektem dokument PDF
 • Katedra HV – doporučené tematické okruhy závěrečných prací  – dokument PDF
 • Odevzdávání diplomové práce v elektronické podobě do IS MU – online nápověda IS MU
 • FAQ (Frequently Asked Questions) studentů k psaní a odevzdávání závěrečných prací – informace Pedagogické fakulty MU

2. PŘÍRUČKY ZABÝVAJÍCÍ SE TVORBOU ZÁVĚREČNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍ

 • NĚMEC, Jiří a ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce – příručka v PDF vygenerovaná z HTML stránek výukového kurzu s názvem RING (Rukověť informačně gramotného studenta PdF), umístěných ve virtuálním e-learningovém prostředí PdF MU na adrese moodlinka.ped.muni.cz/
 • FILKA, J. 2002. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.
 • HOLOUŠOVÁ, D. a kol. 2000. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Dotisk druhého, přepracovaného vydání. Olomouc: Univerzita Palackého (UP). ISBN 80-7067-841-0. Určeno pro posluchače PdF UP.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J. 1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 • ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

3. CITAČNÍ NÁVODY A VÝKLADY, GENERÁTOR CITACÍ


4. KATALOGY ZÁVĚREČNÝCH A VĚDECKÝCH PRACÍ


5. BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÍ DATABÁZE, DIGITÁLNÍ A KLASICKÉ KNIHOVNY


6. PRAVIDLA PRAVOPISU A TYPOGRAFIE

 

Kontaktní osoba

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.

e‑mail:

Bakalářské studium (Učitelství pro MŠ)

Náplň studia

Součástí studia Učitelství pro mateřské školy jsou vybrané předměty hudební výchovy. Cílem studia je vybavit budoucího učitele jak teoretickými vědomostmi, tak praktickými hudebními dovednostmi, jež jsou výchozím předpokladem tvořivého a atraktivního pojetí hudebních aktivit.

Obsahem studia jsou základy hudební teorie, didaktika hudební výchovy, hra na klavír a hlasová výchova.

Vstupní požadavky
Vstupní požadavky k předmětům hudební výchovy oboru Učitelství pro mateřské školy


(prezenční i kombinované studium)

K úspěšnému zvládnutí hudebněvýchovných disciplín coby povinné součásti studijního programu je doporučováno, aby měl student před zahájením studia následující vědomosti a dovednosti:

1) Hudební teorie
Základní hudební pojmy, čtení not v houslovém a basovém klíči, stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy + dominantní septakord, hlavní harmonické funkce (T, D, S).

2) Intonace
Schopnost interpretovat jednoduché melodicko-rytmické útvary.

3) Hlasová výchova
Kultivovaný a intonačně čistý přednes jednoduché písně, zřetelná výslovnost bez artikulačních vad.

4) Hra na klavír
Minimální požadavky: Zvládnutí technických cvičení a elementárních přednesových skladeb na úrovni klavírních škol pro začátečníky (např. Köhler, Beyer, Fibich – Malát, Sarauer, Bartók, Janžurová – Borová, Emonts apod.), klavírní realizace požadavků z hudební teorie (viz bod 1). Doporučená úroveň: absolutorium I. stupně základní umělecké školy.


Doporučená literatura (výběr)

 • ZENKL, L. ABC hudební nauky, Praha: Supraphon 1986.
 • KOFROŇ, J. Učebnice Harmonie, kap. 1–3, Praha: Supraphon 1978.
 • GRIGOVÁ, Věra. Všeobecná hudební nauka. 2. upr. vyd. Olomouc: Alda, 2001. 225 s. ISBN 80-85600-46-3.
 • RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. VÝBĚR PÍSNÍ PRO KLAVÍRNÍ IMPROVIZACI OBORU UČITELSTVÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
Kontaktní osoba

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství pro mateřské školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info