Doktorské studium

O programu

Doktorské studium je na Katedře hudební výchovy realizováno v rámci studijního programu Specializace v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika.

Standardní doba studia: 4 roky

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Titul: Ph.D.


Cíl programu

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů především v oblasti terciárního vzdělávání a v oblasti hudební kultury. Absolventi budou také připraveni na vědecko-výzkumnou kariéru v akademických institucích, např. v pozicích odborných asistentů. Hlavní důraz studia je kladen na mezioborové vztahy – získání odbornosti v oblastech obecné a hudební estetiky, sémiotiky, hudební sociologie, hudební psychologie, pedagogiky a příbuzných oborech, včetně přípravy metodologické pro práci v oblasti výzkumu a vývoje.

Praxe je naplňována:

  • podílem doktoranda na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech,
  • výzkumnými úkoly v rámci katederních projektů a vlastní disertační práce,
  • aktivní účastí na konferencích, symposiích, odborných seminářích apod.,
  • zahraniční stáží / studijním pobytem.

Zjistit více

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Uchazeč skládá vstupní zkoušku z odborného zaměření podle vybraného tématu budoucí doktorské práce (metodologie, odborná rozprava) a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6–12 normostran – 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů

Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. v případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Státní závěrečné zkoušky

Stránka se připravuje

Doktorská státní závěrečná zkouška je vykonána před obornou komisí a sestává z odborné rozpravy na vybrané téma z předem stanovených tematických okruhů a z obhajoby disertační práce.

Kontaktní osoba

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hudební teorie a pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info