Náplň studia

Doktorské studium je na Katedře hudební výchovy realizováno v rámci Studijního programu Specializace v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika

Standardní doba studia: 4 roky

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Titul: Ph.D.


Cíl programu

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci především v oblasti terciárního vzdělávání, tj. na vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury . Absolventi by měli být připraveni na vědecko-výzkumnou kariéru v akademických institucích, např. v pozicích postdoktorandů a odborných asistentů. Hlavní důraz studia je kladen na mezioborové vztahy – získání odbornosti v oblastech obecné a hudební estetiky, sémiotiky, hudební sociologie, hudební psychologie a pedagogiky.

Praxe je naplňována:

 • podílem doktoranda na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech
 • výzkumnými úkoly
 • aktivní účastí na konferencích, symposiích, odborných seminářích apod.
 • zahraniční stáží / studijním pobytem

Zjistit více

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru. Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.
 • Předložení projektu disertační práce. Projekt musí zahrnovat téma disertační práce a další požadované informace (prodiskutované a podepsané školitelem)
  • Šablona projektu disertační práce ke stažení ZDE.
 • Předložení přehledu dosavadní publikační činnosti, která vypovídá o odborné profilaci uchazeče a specifickém zájmu o obor. (nepovinné)

Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Uchazeč skládá vstupní zkoušku z odborného zaměření podle vybraného tématu budoucí doktorské práce (metodologie, odborná rozprava) a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se skládá z:

 • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6-12 normostran - 50 bodů
 • Ověření znalostí z cizího jazyka - 20 bodů
 • Prověření znalostí z vědního oboru - 30 bodů Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. v případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Státní závěrečné zkoušky

Stránka se připravuje

Doktorská státní závěrečná zkouška je vykonána před obornou komisí a sestává z odborné rozpravy na vybrané téma a z obhajoby disertační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info